International Panel Products – Witamy

International Panel Products, jeden z najwi?kszych niezale?nych importerów w bran?y, ju??35 lat?zajmuje si? importem sklejki i p?yt drewnianych. Na niezwykle konkurencyjnym rynku nasza rodzinna firma nieustannie d??y do tego, aby ka?dy klient otrzyma? od nas towar lub us?ug? wart? swojej ceny.

Dynamiczny rozwój firmy International Panel Products jest dowodem, ?e nam si? to udaje. W 1998 roku nasz obrót wyniós? 14 milionów GBP, lecz w 2016 spodziewamy si? przekroczy? 120 milionów, co ?wiadczy o wysokiej jako?ci zarówno naszych produktów, jak i us?ug.

Jako?? jest kluczem do sukcesu International Panel Products. Poczynaj?c od personelu, a kończ?c na towarach, nasi klienci oczekuj? wszystkiego, co najlepsze, je?li chodzi o us?ug?, cen? i produkt – i otrzymuj? to.

Naszym celem jest zagwarantowanie ka?demu klientowi, ?e otrzyma p?yt? drewnian? odpowiedni? do swoich potrzeb. Dzi?ki bogatemu do?wiadczeniu zawsze potrafimy znale?? produkt spe?niaj?cy wszystkie wymagania klienta.